Loading...

CBE – 2nd Round Call For Recruitment | Bank Trainee

እንኳን ደስ አላችሁ!!!

ከዚህ በታች ስማችሁ የተዘረዘራችሁ ባንካችን በሰልጣኝ የባንክ ሰራተኛ (Bank trainee) የስራ መደብ ባወጣው የስራ ማስታወቂያ ተወዳድራችሁ የጽሁፍ እና የቃል ፈተናውን

ያለፋችሁ እ ሰራተኞች እንኳን ደስ አላችሁ እያልን

የትምህርት ማስረጃችሁን ዋናውን እና የማይመለስ ፎቶ ኮፒ 8 ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ግራፍ

2 ቋሚ ስራ ያላቸው እና ደመወዛቸው 2,000.00 እና ከዚያ በላይ የሆነ ዋሶች አዘጋጅታችሁ የቅጥር ፎርም ከዛሬ መጋቢት 10 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት ተከታታይ ሶስት ቀናት እንድትሞሉ እናሳስባለን፡፡

error: