Loading...

CBE Call For Recruitment(2nd Round) – Bahirdar District


እንኳን ደስ አላችሁ!

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለባህርዳር ዲስትርክት በBank Trainee የስራ መደብ መስታወቂያ በ መጀመሪያ ዙር ከ353 በላይ ቀጥሮ ስራ አስጀምረዋል።

ከዚህ በተጨማሪ በቀጣይ የሚኖር ፍላጎት ላይ ተመስርቶ ተጨማሪ አመልካቾችን እንደሚቀጥር ባሳወቀው መሠረት ከታች ስም ዝርዝራችሁ የተጠቀሰው አመልካቾች….

error: