Loading...

Siinqee Bank – Call for Recruitment

Baankiin keenya gita hojii “Bank Trainee” tiin, kaadhimamtoota Harargee Bahaa fi Haragee Lixaa irratti dorgomanii Eeggattota tahanii turan qacaruuf waan murteesseef, kaadhimamtootni maqaan keessan armaan gaditti tarreeffamee, bakka banaa Dameewwan Harargee Bahaa keessa qabnu irratti deemtanii hojjechuuf kan fedha qabdan guyyaa beeksifnni kun baheen eegaltanii hanga gaafa 20/4/2023tti waajjira muummeetti argamtanii gabaasa gochuun unka qacarrii akka guuttan kabajaan isin beeksifna.

1. Kuli Mulugeta File

2. Geetu Beenya Odaa

3. Beker Kamal Gamada

4. Bayene Tolasaa Tefari

5. Abdi Amanu Tahe

6. Melaku Abera Ejara

7. Tijani Beshir Ayana

8. Jamal Badhaso Jilo

9. Gadise Temesgen Ferfa

10.Gutu Bulcha Ragaasa

11.Mohamadamin Jeilan Kedir

12. Abdinaf Abelti Eba

13. Eliyas Mekonnin Etafa

14. Hailu Kebede Mamo

15. Sanyi Merga Desisa

16.Simany Faye Urge

17.Tola Mebrate Taye

18.Dawit Bekele Koricho

error: